Tillbaka till Föreningen

Att bo i bostadsrätt

senast ändrad 2013-02-06

Bo i bostadsrätt                                                                                                                
När du köper en bostadsrätt köper du inte en lägenhet, utan endast rätten att nyttja en viss lägenhet. Samtidigt blir du också medlem i en ekonomisk förening – en bostadsrättsförening, i vårt fall BRF Piloten.

Som medlem i BRF Piloten
Äger du och de andra medlemmarna tillsammans bostadsrättsföreningens fastigheter (inklusive lägenheterna) och grönområden. Det innebär att medlemmarna via sin styrelse själva bestämmer över förvaltningen av fastigheterna och fattar beslut om vilka avgifter som ska betalas till föreningen. Tänk på att ju mer vi gör själva, desto mindre kostnader får vi och vi slipper eventuella avgiftshöjningar som i värsta fall annars kan ske.

Rättigheter och skyldigheter
Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter. Tillsammans bestämmer vi, i enlighet med våra stadgar, om det som gäller för vår förening. Föreningen gagnas av att många engagerar sig och försöker nå lösningar som fungerar för alla. När du flyttade in fick du ett exemplar av föreningens stadgar. Läs dem, de reglerar bland annat förhållandet mellan föreningen och dess medlemmar. Se också sidan om stadgarna, där du finner en aktuell version. Förutom stadgarna har föreningen också ett antal ordningsregler, vilka är till för öka trivseln för de boende.

Vem ansvarar för vad?
Styrelsen ansvarar för fastigheternas yttre underhåll (fasader, yttertak, gårdsytor med mera) samt för underhållet av de gemensamma lokalerna (trapphus, tvättstugor, med mera). För tillfället är det Smediebackens Fasighet & Ekonomi som sköter fastighetsförvaltningen i vår förening.
Egna ut och tillbyggnader omfattas INTE av föreningens ansvar utan styrelsens godkännande om ansvar även för dessa.

Du
har ansvar för det inre underhållet i din lägenhet. Byte av spis, kylskåp eller renovering av golv, väggar och tak är exempel på inre underhåll.
Mer detaljer om vad som är bostadsrättshavarens respektive bostadsrättsföreningens underhållsansvar finns under länken ”Vem ska underhålla bostadsrätten” och i stadgarna.
Se även sidan som handlar om underhåll av din lägenhet.

Underhållsplan
Underhållsplanen uppdateras varje år och beskriver när olika reparationer av föreningens hus ska ske och hur mycket pengar som behöver sättas av till detta. Underhållsplanen ska med andra ord trygga föreningens framtida behov av kapital för det underhåll som krävs för att vidmakthålla fastigheten i gott skick. Du hittar vår underhållsplan på sidan om våra fastigheter.

Andelstal
De olika bostadsrätterna i föreningen har olika andelstal. Andelstalet beror t.ex. på storleken på lägenheten. Föreningens kostnader fördelas på medlemmarna efter andelstalen. Högre andelstal ger således högre månadsavgift (”hyra”).

Månadsavgiften
Månadsavgiften går till bostadsrättsföreningens kapital- och driftkostnader. Kapitalkostnaderna är räntor och amorteringar på föreningens lån. Driftkostnaderna är reparationer, fastighetsskötsel, vatten, värme och så vidare. I månadsavgiften ingår också avsättning för framtida underhåll.
Ett antal tv-kanaler (Telia Lagom) ingår också i månadsavgiften.

Styrelse
Verksamheten i bostadsrättsföreningen leds av styrelsen, vilken väljs på ordinarie föreningsstämma (årsmöte). Styrelsemöten hålls ungefär 10 gånger per år. (normalt första måndagen varje månad). Styrelsen består av personer som själva bor i föreningen samt en revisor. Vår ordförande är vår expert i frågor som rör boendet. Ni kan alltid kontakta styrelsen om ni har några idéer om förbättringar, frågor rörande föreningen eller andra synpunkter. Kontakta valberedingen om du är intresserad av vara med i styrelsen. Styrelsens kontaktuppgifter hittar du uppsatt i trappuppgångarna och på sidan om styrelsen.

Valberedning
På stämman utses en valberedning. Namnen på de som ingår i valberedningen finns anslagna i trapphusen och längst ner på sidan styrelse och kontaktinfo. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (poster i styrelsen, revisorer och valberedning) till vilka val ska förättas vid stämman. Valberedningen ska också undersöka om samarbetet i styrelsen fungerar på ett bra sätt. Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller om du har ett förslag på en kandidat till ett förtroendeuppdrag, kontaktar du valberedningen.

Revisorer
På stämman utses en revisor och en revisorssuppleant. Den föreningsvalda revisorns främsta uppgift är att läsa styrelseprotokollen för att se att de beslut som styrelsen antar också verkställs. Den föreningsvalda revisorn har också rätt att delta på den årliga besiktningen. Namnen på revisorn och revisorsuppleanten finns anslagna i trapphusen och längst ner på sidan styrelse och kontaktinfo.

BRF Piloten utser också en revisor som har till uppgift att granska föreningens årsredovisning.

Årsredovisning
När verksamhetsåret är avslutat ska styrelsen avlämna sin berättelse för det gångna året, årsredovisningen.
Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
Dessutom innehåller årsredovisningen information om vad styrelsen har gjort under det gångna året och vad styrelsen har för avsikt att arbeta med under de kommande åren.
Årsredovisningen granskas av revisorerna och delas ut innan stämman.
De senaste årens årsredovisningar finns att ladda ner på sidan om föreningens ekonomi.

Stämma (årsmöte)
Ordinarie föreningsstämma äger rum en gång per år, senast i december. Vid stämman berättar styrelsen om det gångna årets arbete och lämnar en förvaltningsberättelse samt ett bokslut. På årsmötet väljs styrelseledamöter, revisorer, valberedning m.fl. för kommande år. Stämman är en möjlighet för dig som medlem att få en bra bild av och lämna synpunkter på verksamheten. Om du vill att ett ärende ska behandlas på stämman ska detta anmälas till styrelsen med en skriftlig motion senast den 31/10. Till årsmötet brukar styrelsen ordna med fika och dryck.

Det är bara medlemmar som får rösta på stämman. För att få rösta måste du dessutom ha betalat dina månadsavgifter. Även om du innehar flera bostadsrätter har du endast en röst. Äger du bostadsrätten tillsammans med någon annan har ni tillsammans en röst.

Ombud / Fullmakt
Om du inte kan närvara på stämman kan du låta ett ombud närvara i ditt ställe. Som ombud kan du välja din make, registrerad partner, sambo, ett syskon, en förälder eller ett barn. En annan medlem i föreningen, t. ex. din granne, kan också vara ombud för dig. Man kan bara vara ombud för en person. På stämman ska ombudet visa upp en fullmakt som är daterad, högst ett år gammal och undertecknad av båda parterna.
Du har också rätt att ta med dig ett biträde till stämman. Biträde kan vara någon av de personer som du också kan välja som ombud.

Protokoll
Protokollet från stämman ska hållas tillgängligt senast tre veckor efter stämman om du som medlem vill ta del av det.

Extrastämma
En extrastämma kan hållas när styrelsen anser att det finns skäl till det eller då det skriftligen begärs av en revisor eller 10% av samtliga röstberättigade.
På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

BRF Piloten
Vår bostadsrättsföreningen är en fristående förening.

Engagera dig!
Vi är ungefär 110 medlemmar och för att föreningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att medlemmarna engagerar sig i föreningens verksamhet. Det finns många sätt att engagera sig:

Kontakta styrelsen om det är någon fråga som du vill att styrelsen ska behandla på ett styrelsemöte.
Kom till årsmötet.
Skriv en eller flera motioner till årsmötet.
Gå med i en arbetsgrupp, t.ex. trädgårdsgruppen eller starta tillsammans med styrelsen en ny arbetsgrupp.
Ställ upp för val till någon post i styrelsen, som revisor eller ledamot i valberedningen

Mer information
Styrelsen